کولرگازی اجنرال ۱۲۰۰۰ مدل ASGG12JLCA

تماس بگیرید

عملکرد : سرمايش + اينورتر

گرید انرژی B

برای مساحت 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط)

مناسب آب و هوای معتدل

دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری

کولرگازی اجنرال ۲۴۰۰۰ مدل ASGA24UNWA

تماس بگیرید

عملکرد : سرمايش و گرمایش

گرید انرژی A

برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)

مناسب آب و هوای معتدل

دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری

کولرگازی اجنرال ۱۸۰۰۰ مدل ASGA18UNWA

تماس بگیرید

عملکرد : سرمايش و گرمایش

گرید اترژی A

برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)

مناسب آب و هوای معتدل

دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری

کولرگازی اجنرال ۱۲۰۰۰ مدل ASGA12UNWA

تماس بگیرید

عملکرد : سرمايش و گرمایش

گرید انرژی A

برای مساحت 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط)

مناسب آب و هوای معتدل

دارای گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری